BAŞ AĞRISI

Baş ağnsı başlı başına bir hastalık değildir. Bazan mide ve sinirlerin hasta olmasından, yahud midenin hava yapmasından veya midelıin fazla dolmuş olmasından, bazan da ânî bir hareketten meydana gelir. Meselâ: Kusmadan, uykusuzluktan, yorgunluktan, cinsî münâse­betten veya çok konuşmaktan olabilir. Bazan üzüntü ve kederden, açlıktan ve perhizden olabilir. Bazan başa bir darbe isabet etmesinden, ağır yük taşımaktan, soğuk ve­ya sıcak havadan veya içtiği sudan olabilir.
Tedavi:
Baş ağrısının sebepleri değişik olduğu gibi, tedavisi de değişiktir.
* Bazan vücuttan kan aldırmakla,
* Bazan mideyi boşaltmakla;
* Bazan açlığı gidermek için yemek yemekle; ” Bazan istirahat etmekle,
* Bazan başa merhem sürmek
* Bazan sargı sarmakla;
‘ Bazan başı soğutmakla;
* Bazan ise ısıtmakla,
* Bazan yüksek sesleri işitmekten ve aşırı hareketten sakınmakla mümkündür.
* Başa kına yakılarak ağrının giderilmeye çalışılması,
tedavi şekillerinden birisidir. Eğer baş ağnsı başka bir sebeple değil de, şiddetli hararetten meydana gelmişse, vücuttan bazı maddelerin çıkartılması gerekmektedir, bu durumda başa yakılan kına, gerçekten faydalı olup hara­reti teskin eder veya azaltır.
* Kına, sirke ile macun yapılıp alına sürüldüğü zaman, baş ağrısını sakinleştirir.
* Kına, sirke ile karıştırılıp macun hâline getirdikten sonra, ağrıyan her hangi bir organ üzerine sürüldüğü zaman, ağrısını teskin eder. Bu durum baş ağrısına mah­sus değil, bütün organlar için geçerlidir. Zira ateşli ve il­tihaplı şişlikler üzerine kına sürüldüğü zaman ağnyı sa­kinleştirir.
* Kınada, organları daraltıcı bir kuvvet ve özellik de vardır.
* Baş ağrımasında kan aldırmak şifa olur.
* Ayakların ağrısında da ayaklarına kına yakılır.
Kan Aldırmak:
* Tedavi maksadıyla baştan kan aldırmak yedi tür has­talık için şifadır. Delilik, cüzzam, alaca, şuur uyuşukluğu, baş ve diş ağnsı, gözlerde meydana gelen perde.
* Kan aldırmanın faydalı olduğu bildirilen bu hastahk-lann sebebinin vücutta kan çoğalmasının meydana gel­diği ve bu çoğalmanın hastalık iras ettiği düşüncesinden hareketledir. Böylece vücuttan bir miktar kan alınınca hastalığa sebep olan kanın bir nebze azaltılmış olmasıyla hastalığın teskin edilmesi ve iyileşmesi sağlanmış ol­maktadır.
Başa Sargı Sarmak ve İstirahat Etmek:
‘ Kan hücumundan meydana gelen baş ağnsı veya ya­nın baş ağnsı için başa sargı sarmak faydahdzr.
* Başı ağnyan kimse, başım bir bez Darçasıyla sank sa-
rar gibi bağlıyacak olursa; ağrıyı teskin eder ve başı kuvvetlendirir. Bu uygulama bütün baş ağnian için fay­dalıdır.
Baş Ağrısı İçin Faydalı Bazı Maddeler:
* Bal şerbeti baş ağnsı için gayet faydalı bir ilaçtır.
* Kına, sirke ile macun yapılır ve başı ağnyan kimsenin alnına sürülürse, baş ağrısını telkin eder.
‘ Gülsuyu, sirke ile karıştırılırsa, sıcaktan meydana gelen baş ağrısını teskin eder.
” Sıcak su içmek, soğuktan dolayı başı ağrıyanlara fay­dalıdır.

Reklamlar


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın